Su jaunimu visada!

2022-08-20

Tikslas:

užtikrinti jaunimo dalyvavimą įtraukiant jaunus žmones į sprendimų priėmimą Panevėžio miesto savivaldybėje ir Panevėžio apskrityje.

PAS šį projektą įgyvendins dvejomis kryptimis. Viena iš jų - Panevėžio miesto jaunimo politikos tęstinumo užtikrinimas atstovaujant jaunimą savivaldoje. Kita kryptis yra apskrities jaunimo politikos stiprinimas integruojant apskrities jaunimo organizacijų tarybos modelį (toliau AJOT). PAS imasi lyderio vaidmens, kuriant naują jaunimo politikos struktūrą Lietuvoje. AJOT pagrindinis tikslas – vienyti, stiprinti SJOT ir SJRT jaunimo atstovus bei atstovauti jauniems žmonėms apskrities lygmeniu.

Uždaviniai:

1.1. Vienyti Panevėžio mieste veikiančias jaunimo organizacijas, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą bei dalijimąsi gerąja patirtimi. Raginti neformalias jaunimo grupes steigti juridinius vienetus.

1.2. Vienyti Panevėžio apskrityje veikiančius SJOT ir SJRT, telkti struktūriniams dialogams, siekiant išsiaiškinti apskrities jaunimo poreikius.

2.1. Atstovauti PAS narių interesą didinant jaunų žmonių įtaką vietos valdžios sprendimų priėmime ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veikloje.

2.2. Išsiaiškinti Panevėžio apskrities jaunimo poreikius bei juos atstovauti Panevėžio apskrities savivaldybėse.

3.1. Analizuoti PAS narių poreikius ir stiprinti PAS narių įgūdžius, suteikiant galimybę naudotis PAS naudų pakete esančiais individualiais mokymais bei konsultacijomis.

3.2. Stiprinti AJOT deleguotų atstovų kompentencijas.

4.1 Viešinti jaunimo organizacijų veiklą, skatinant dalyvauti savanoriškoje ir pilietinėse veiklose, siekiant pritraukti naujų narių į PAS vienijamas organizacijas, taip stiprinant ir užtikrinant aktyvų jaunimo įsitraukimą ir dalyvavimą.

Projekto biudžetas 2022: 20 000 eur iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Iš savivaldybės biudžeto lėšų: 3 000 eur