Let's do it together.
We travel the world in search of stories. Come along for the ride.
View Latest Posts

Kas mes esame?

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (PAS) – ne pelno siekianti, nepolitinė, savanoriška, Panevėžio miesto jaunimo organizacijas vienijanti ir jų interesams viešajame sektoriuje atstovaujanti savivaldybės jaunimo organizacijų taryba.

Užsiprenumeruok PAS naujienlaiškį!

Prenumeruoti

Narystės

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas.

Pagrindiniai Panevėžio vietos veiklos grupės tikslai – pagerinti vietinės įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje.

Misija

Būdama platforma jaunimo organizacijų bendradarbiavimui ir interesų atstovavimui, PAS sudaro galimybes jaunų žmonių aktyviai ir pilietiškai veikimo, mokymosi, gyvenimo ir darbo veiklai Panevėžio mieste.

Vizija

Patikimas ir stipriausias vietos valdžios ir verslo partneris, siekiantis teigiamų pokyčių jauniems žmonėms, atstovaujant jų interesams.

Skaidrumas

Atskaitinga organizacijoms narėms ir visuomenei, informacija viešinama ir prieinama visuomenei.

Inovatyvumas

Naujų idėjų įgyvendinimas, pritaikant naujus metodus PAS veikloje.

Savanorystė

Skatinti savanorišką veiklą PAS ir PAS organizacijose narėse, taip ugdant jaunų žmonių pilietiškumą.

Atvirumas

Tolerantiška, vienijanti ir priimanti ir išklausanti naujus požiūrius.

Demokratiškumas

Atsižvelgiant į narių nuomonę bei taikanti brandžios demokratijos principais pagrįstas sprendimų priėmimą.

Strateginiai tikslai

1

PAS ir jos narių organizacijų stiprinimas;

3

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas jaunimui aktualiais klausimais;

5

Savanorystės viešinimas ir skatinimas Panevėžio mieste.

2

Kokybiškas PAS narių organizacijų interesų atstovavimo plėtimas, jaunų žmonių įtakos vietos valdžios sprendimų priėmime didinimas;

4

Jaunimo ir jaunimo veiklos įvaizdžio gerinimas;

Partneriai