Panevėžio NVO stiprinimas

2022-11-24

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – PAS laimėjo Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą ir gavo 18248.5 Eur finansavimą.

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę, gerinti teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti šių paslaugųkokybę ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Todėl PAS turi didelias ambicijas stiprinti Panevėžio miesto nevyriausybinių organizacijų veiklą,įtraukiant NVO į sprendimų priėmimą Panevėžio miesto savivaldybėje. O gautas finansavimas ženkliai prisidės prie šio tikslo įgyvendinimo.

Kaip PAS planuoja pasiekti savo tikslo?

Projekto pradžioje bus atliekamas žvalgomasis taikomasis tyrimas, kuriuo bus siekiama išsiaiškintiPanevėžio NVO problematiką, bus įvardijamos pagrindinės kryptis, kuriomis bus galima imtis advokacinių procesų. Taip pat projekto metu bus organizuojami 2mokymai apie interesų atstovavimą ir advokacijos plano rengimą. Po mokymų ir turint tyrimo rezultatus bus organizuojama darbinė grupė, kurios metuorganizacijos galės teikti pasiūlymus problemoms spręsti, bus rengiamas dokumentas savivaldybės tarybai ar administracijai. Tyrimą, mokymus ir darbinęgrupę ves didelę patirtį NVO tarpžinybiniame bendradarbiavime turintis Politikos tyrimų ir analizės institutas. Siekiant stiprinti organizacijų veikląbus sukurtas NVO kokybės standartas, kuris padės organizacijoms pateikti rekomendacijas, kurios gerins organizacijų veiklos kokybę.

Kokie numatomi projekto rezultatai?

Po šio PAS projekto NVO gebės diskutuoti savivaldybėje aktualiais visuomenei politikos klausimais, bendradarbiauti su kitomis NVO, atstovauti savo nuomonę ir siekti išsikeltų tikslų. Išsiaiškinta Panevėžio NVO problematika. Sprendžiamos aktualiosNVO politikos problemos savivaldybėje, įtraukiant organizacijų atstovų pasiūlymus. Didesnė NVO žmonių įtaka Panevėžio miesto savivaldybėje. Didės Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos įtaka Panevėžio miesto savivaldybės priimamuose sprendimuose. NVO gebės analizuoti savo bendrinius ir individualius narių įgūdžius, planuoti veiklą, tinkamai atstovauti organizaciją viešoje erdvėje, generuoti idėjas, siūlyti NVO užimtumo priemones ir jas įgyvendinti, ugdyti organizacijų lyderius. Organizacijos galės tinkamai reprezentuoti savo atstovaujamą organizaciją.